Tìm kiếm [x]
x

Kinh nguyệt không đều tháng có tháng không có nguy hiểm không?

Tình trạng kinh nguyệt không đều, tháng có tháng không là vấn đề bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe